Subspecialiseringsuddannelsen

Kommissorier for DSOG’s ”Centrale Arbejdsgruppe vedr. Subspecialisering (CAS)” og ”Arbejdsgruppe for Subspecialisering under de enkelte Subspecialer (ASU)”
DSOG’s Centrale arbejdsgruppe vedr. subspecialiserings (CAS)

Medlemmer

DSOG’s formand, EFU’s formand, DFKO-repræsentant, FYGO-repræsentant. Derudover 1 repræsentant fra hvert subspeciale, der vælges blandt ASU.

Kommissorium

CAS er en arbejdsgruppe under DSOG. Subspecialiseringen er endnu i sin vorden, men planen er at arbejdet i CAS på længere sigt lægges ind under DSOG’s Efteruddannelsesudvalg (EFU), der således skal konstitueres påny.

CAS har det overordnede ansvar for den af subspecialerne udviklede model for subspecialiseringsuddannelse, som benyttes af DSOG’s medlemmer.
CAS skal tillige løfte de ledelsesmæssige og organisatoriske forhold ved gennemførelse af subspecialiseringsuddannelsen både i DSOG og med relevante instanser.

For de enkelte subspecialiseringsforløb, kan CAS være behjælpelig med, at den uddannelsessøgende får den nødvendige opbakning, samt at der er de overordnede forudsætninger for, at uddannelsen kan gennemføres. CAS har ikke ansvar for det enkelte forløb ift. planlægning eller økonomi.

Modellen for subspecialisering evalueres løbende af CAS.

Uddannelsesplanerne for de enkelte forløb auditeres løbende af CAS. Kursisten indsender uddannelsesplaner og årsrapport iht. de udfærdigede skemaer.

CAS udsteder det endelige diplom, når kursisten har fået godkendt hele forløbet af det lokale ASU.

CAS udgiver en årsrapport inkl. audit på subspecialiseringsuddannelsen.

Mødekadence i CAS

Mødes 1-2 gange årligt (eller efter behov) og gennemgår opstartede og afsluttede forløb, samt udsteder diplom for disse. CAS har en løbende mailkorrespondance omkring nye ansøgere og afsluttede forløb. CAS evaluerer årligt forløbene overordnet og subspecialiseringsmodellen generelt. Når den endelige model er fastlagt, fortsætter det videre arbejde i EFU.

Økonomi

DSOG afholder udgifter til transport og mødeaktivitet iht. de af DSOG udstukkede retningslinjer for økonomi til arbejdsgrupper.

 
Generisk model
Ansøgningsskema I
Ansøgningsskema II