Obstetriske og føtalmedicinske koder

Vi har udvalgt nogle væsentlige koder fra Sundhedsstyrelsens kodesamlinger for at opnå en ensartet kodning hvad angår valget af koder og definitioner og kriterier for anvendelsen. Definitioner og kriterier tager udgangspunkt i de nationale Obstetriske og Føtalmedicinske guidelines. Kodning inkluderer anvendelsen af en aktionsdiagnose for hver kontakt med sundhedsvæsenet:

Graviditet

Fra 1. januar 2017 er der aftalt en ny obstetrisk registreringspraksis med sundhedsdatastyrelsen.
Aktionsdiagnosen for alle gravide, både i ambulante forløb og ved indlæggelse, er enten:

DZ340 Graviditet, førstegangsfødende

Eller

DZ348A Graviditet, flergangsfødende

I de ganske få tilfælde hvor pariteten ikke er kendt kan følgende diagnose anvendes.

DZ348B Graviditet, paritet ukendt

Andre klinisk relevante diagnoser kodes som bi-diagnoser.

DZ3** koder for risikofaktorer og relevante sundhedstilstande
DO*** koder ved kompliceret graviditet, fødsel eller barsel
 

Fødsel

Aktionsdiagnosen for fødslen ligger i intervallet DO80-84.

Endvidere kan man efter behov kode bidiagnoser og tillægsdiagnoser, samt indgreb, undersøgelser og andre procedurer.

Visse oplysninger ved fødslen er obligatoriske: på moderens kontakt indberettes hendes prægravide højde og vægt, paritet, gestationsalder, rygevaner, samlet blødning ifm fødslen mv. På barnets kontakt indberettes vægt, længde, hovedomfang, abdominalomfang, placentas vægt, Apgar score efter 5 min, præsentation og evt. flerfold.

Paritet angiver antallet af gennemførte graviditeter (>= 22 uger). Med andre ord: Før fødslen er overstået har den førstegangsfødende ikke født og er således ”para 0”. Efter fødslen er hun ”para 1”. Da fødselsregistreringen af den førstegangsfødendes fødsel finder sted efter fødslen skal hun registreres som ”para 1”. Med andre ord kodes paritet i Fødselsregistret aldrig ”0”.

Tankegangen ved kodning er at interventioner (indgreb og andre procedurer) skal begrundes ved en diagnose. Hvis relationen til interventionen skal bibeholdes kan indikationerne angives som tillægskoder til indgrebet – så man ikke mister relationen ved overføring til LPR.

Hvor den tentative diagnose adskiller sig fra den bekræftede kan man kode den tentative diagnose som en tillægskode til DZ038O, f.eks. DZ038O + DO459 (mistanke om abruptio placentae), og den bekræftede diagnose som sædvanligt (DO459). Når tentativ og bekræftet diagnose er ens, er det kun den bekræftede diagnose der skal registreres. Det er ikke nødvendigt at registrere tentative diagnoser i det ambulante forløb da kun diagnoser der er relevante for hele graviditeten bør registreres, men det kan være relevant hvis en gravide indlægges på mistanke om en diagnose der afkræftes.

Vi har ved valg af prioriterede koder lagt vægt på at de er klinisk og epidemiologisk betydende. Vi har desuden ved valg af kriterier for koder bestræbt os på at udvælge de alvorligste tilstande og anvendt kriterier der var lette at definere.

Kodelisten er oprettet med henblik på kvalitetssikring og klinisk forskning og danner desuden udgangspunkt for valg af kriterier til økonomiske beregninger (DRG og DAGS). De DRG/DAGS-relevante koder er i kodelisten fremhævede. Ved ambulante forløb og de fleste indlæggelser i graviditeten er det procedurerne og ikke diagnoserne der bestemmer DRG/DAGS værdien.

De udvalgte definerede koder er anbefalet for at opnå en ensartet kodning med et begrænset antal koder. Det er en forudsætning for løbende, klinisk relevant feedback fra vores nationale register. Kodningen dækker også langt de fleste patientforløb. Men hvis der er andre sygdomme, tilstande og indgreb mv. der er væsentlige for forløbet, skal disse kodes efter gældende principper. Sådanne koder kan findes på SKS-browseren på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

DSOG's arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetsudvikling og nomenklatur Jens Langhoff-Roos, Lone Krebs, Hanne Brix Westergaard, Margrethe Møller, jdm. Lene Friis Eskildsen og Richard Farlie.

Anbefalede obstetriske koder     Opdateret 2019 (januar)

Obstetrik kodning i familieambulatoriet Opdateret 2019 (januar)

Føtalmedicinske ultralydskoder     Opdateret 2017

Føtalmedicinsk kodemanual      Opdateret 2017

Vejledning i korrekt kodning af kejsersnit samt fødselsmåde 2018

Vejledning til indberetning til LPR3 Opdateret 2019

Vejledning i korrekt kodning af diagnose og procedurekoder for neonatale børn i DRG 2017

Hjælpeark til Neonatale Diagnosekoder, Procedurekoder og Tillægskoder

Statistik for Sygehusfødsler og komplikationer
1. november 2015 blev "Sektor for National Sundhedsdokumentation og it" adskilt fra Statens Serum Institut og blev til Sundhedsdatastyrelsen. Gå til www.sundhedsdatastyrelsen.dk 

Kodemøder

Kodemødet 2019

Obstetrisk kodning, forskning og kvalitetssikring

Torsdag d. 21. marts 2018 kl. 13 - 17, Rigshospitalet, Auditorium 93.

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur, 
og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

Program (opdateret 11.03.19)

Tidligere kodemøder

Præsentationer fra 2019 mødet
Link vises, hvis oplægsholderen har ønsket at dele præsentationen på hjemmesiden.

Kodning af planlagte og ikke planlagte vaginale fødsler af underkropspræsentation med og uden sectio
Lone Krebs og Lene Friis Eskildsen

LPR3
Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler
Charlotte Brix

Digitalisering af vandrejournalen
Nanna Skovgaard (Sundheds- og Ældreministeriet)

Patient Rapporterede Oplysninger
Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Ny kodevejledning til Familieambulatorier
Margrethe Møller

Diverse ændringer, nye koder mv
Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

Præsentation af projekter der anvender data fra Fødselsregisteret:
Kortids komplikationer efter sectio uden medicinsk indikation
Astrid Otkjær

Præsentationer fra 2017 mødet
Link vises, hvis oplægsholderen har ønsket at dele præsentationen på hjemmesiden.


Samarbejdet med Sundhedsdatastyrelsen og muligheden for standard udtræk
Anne-Mette Schroll og Lone Krebs

Nye koder – logik, hierarki og anvendelse
Richard Farlie

Revision og implementering af nyt DRG-systemet i 2018
Laurits Thomsen & Katarina Bjerg-Holm

LPR3 - krav og nye muligheder
Ole B. Larsen (Sundhedsdatastyrelsen)

Registrering og afregning af nyfødte i DRG 2017
Simon Trautner

Hjemmefødsler – kodning og DRG
Lone Krebs

ICD11
Solvejg Bang

Nyt fra DKF
Charlotte Brix Andersson

Dystoci. Nye koder - nye udtræk
Lone Krebs og Anne-Mette Schroll

Link til Det Medicinske Fødselsregister under Sundhedsdatastyrelsen: http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/MFR/Sider/MFR06A.aspx

 

Præsentationer fra 2015 mødet
Westergaard
Trautner
Farlie
Eskildsen
Krebs
Schroll

 

Præsentationer fra 2014 mødet
Introduktion (5 min) Jens Langhoff-Roos
Det nye fødselsregister (30 min) Anne-Mette Schroll og Christian Ulrich (SSI)
Koderne – logik, hierarki og anvendelse (20 min) Richard Farlie
Validering af koder til klinisk forskning og kvalitetssikring (20 min) Lone Krebs
De sjældne alvorlige obstetriske komplikationer - NOSS (15 min) Lotte Colmorn
Føto-databasen (10 min) Charlotte Ekelund
Hvilke koder anvendes til DAGS & DRG? (30 min) Lene Eskildsen og Hanne Brix Westergaard