Ekspertuddannelse

Kommissorium  Ekspertuddannelse (EXPU) i gynækologi og obstetrik  

Baggrund:

Gynækologi og Obstetrik er et bredt speciale i fortsat rivende udvikling med efterhånden flere uformelle og mere formelle subspecialer /ekspertområder.

For at vedligeholde høj faglig standard, viden og udvikling på internationalt niveau er det vigtigt at sikre kontinuitet indenfor de forskellige ekspertområder og muligheden for udvikling af nye ekspertområder.

Formålet med EXPU er at:

 • Sikre uddannelse af eksperter i eksisterende ekspertområder.
 • Give mulighed for opbygning af nye områder.
 • Hjælpe den uddannelsessøgende med at gennemføre en relevant og effektiv uddannelsesplan.
 • Fastholde bl.a. sygehusejerne, i deres forpligtigelse mht økonomisk støtte til gennemførelsen af uddannelsesplanen.

Eksempler på ekspertområder:

 • Endokrinologi
 • Endometriose
 • Reproduktion/ Infertilitet
 • Urogynækologi
 • Onkologi
 • Føtalmedicin
 • Obstetrik/perinatal medicin

Uddannelsen:

I ekspertuddannelsen skal indgå tre hovedelementer:

 • En klinisk dimension
 • En forskningsdimension
 • Formidling/undervisning

Det er hensigten, at ansøger skal søge DSOGs EXPU- komite om accept af sit uddannelsesforløb relativt tidligt i et forløb og således ikke med ”tilbagevirkende kraft”. Det er ligeledes hensigten med uddannelsen, at speciallægen skal gennemgå et koncentreret forløb, hvor der på den pågældende afdeling fokuseres såvel fagligt som økonomisk på den uddannelsessøgende.

Selve ekspertuddannelsen i korte træk:

EXPU vil som hovedregel forløbe over 3 år. Hovedparten af uddannelsen skal finde sted på en afdeling med højt specialiseret funktion. Mindst 6 måneder skal finde sted på anden afdeling end uddannelsesstedet, heraf mindst 3 måneder i udlandet. En betydelig del af uddannelsen skal bestå af forskning. Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kongresser, kurser og/eller symposier.

Der gives op til 6 måneders merit for målrettede aktiviteter, der er gennemført før ekspertuddannelsen påbegyndes.

Speciallægen skal løbende og mindst årligt tilbagemelde med skriftlig rapport til EXPU- komiteen, hvordan det går. Dette bl.a. for at sikre og korrigere for et eventuelt uventet forløb.

EXPU - komites sammensætning:

To professorer:

Jan Stener Jørgensen (2015, obstetrik)

Ulla Breth Knudsen ( 2018, fertilitet,reproduktion )

DSOGs videnskabelige sekretær:

Lars Henning Pedersen (2017, føtalmedicin)

Formanden for efteruddannelsesudvalget:

Julie Tharin (2014, benign gynækologi)

To overlæger fra afdelinger med funktioner på højt specialiseret niveau:

Susanne Greisen (2014, urogynækologi)

Charlotte Søgaard (2014, onkologi)

En overlæge fra afdeling uden funktioner på højt specialiseret niveau:

Carsten Byrjalsen (2012, benign gynækologi), Formand (Carsten.Byrjalsen@vest.rm.dk, 60143216)

En EXPU uddannet:

Lene Sperling (2008, føtalmedicin)

FYGO repræsentant:

Maria Birkvad

EXPU er en arbejdsgruppe, der udpeges af bestyrelsen. Der bør om muligt sikres en bred repræsentation fra hele landet og et bredt udsnit subspecialerne.

 

EXPU- komiteens opgaver:

 • EXPU- komiteens formand skal modtage speciallægens ansøgning elektronisk og videreekspederer til udvalgets medlemmer.
 • Komiteen skal vurdere og evaluere ansøgningen til EXPU.
 • EXPU- komiteen skal komme med konstruktive forslag til uddannelsesforløbet.
 • EXPU- komiteen skal årligt sikre sig ajourføring af de uddannelsessøgendes forløb.
 • EXPU- komiteen skal godkende uddannelsesforløbet, sikre slutevalueringen samt udstede et certifikat.
 • EXPU- komiteen skal løbende evaluere og justere ekspertuddannelsen i samråd med DSOGs bestyrelse.
 • EXPU- komiteens formand skal sikre relevant mødeaktivitet eller telefonmøder, således at ansøger kan få svar senest tre måneder efter ansøgningen er indsendt, sommerferien dog undtaget.
 • EXPU- komiteen udsteder bevis og kundgør i DSOG bladet samt på DSOG’s hjemmeside, når en speciallæge er blevet ”ekspert”.

 

Vejledning til ansøger

Ansøgning om godkendelse af plan for ekspertuddannelse

Mailes til EXPUs formand, der vil sikre snarlig behandling i udvalget. 

Ansøgeren skal i EXPU-programmet redegøre for følgende elementer.

Hvis der findes særlige argumenter herfor, kan EXPU dispensere for enkelte af nedenstående elementer

Ekspertområdet

 • Hvis ekspertområdet er beskrevet af f.eks. EBCOG eller anden anerkendt organisation, tages der sædvanligvis udgangspunkt heri.
 • Hvis ekspertområdet ikke er afgrænset af EBCOG eller anden anerkendt organisation, skal det gøres i programmet.

Curriculum vitae, der dokumenterer

 • Ansøger er speciallæge i gynækologi og obstetrik.
 • Ansøger har haft 6 mdr. introduktion til ekspertområdet gennem ansættelse på relevant afdeling.

Merit

 • Der gives op til 6 måneders merit for målrettede kliniske aktiviteter efter speciallægegodkendelse og ud over introduktion til ekspertområdet, der er gennemført før ekspertuddannelsens påbegyndelse. I så fald kan forløbet afkortes til 2½ år.

Fremadrettet plan

 • Kompetencer for hvert element i EXPU protokollen
  • Hvilke, der skal opnås
  • Hvorledes, de opnås?
  • Hvorledes de evalueres (gerne logbog eller portefølje)?
  • Plan år for år, som selvfølgelig kan justeres

Hovedafdeling

 • Hovedparten af uddannelsen skal finde sted på en afdeling med højt specialiseret funktion indenfor området. Dvs., at afdelingen har
  • Solid forskningstradition indenfor ekspertområdet
  • Veletablerede tværfaglige samarbejder
  • Et passende stort volumen af komplicerede patienter
  • Der skal vedlægges skriftlig accept fra den involverede afdelings ledelse herunder økonomisk dækning – se nedenfor.
  • ”Kombi-hovedafdeling”
   • Findes det hensigtsmæssigt, kan hovedafdelingsfunktionen deles af to afdelinger, også selvom den ene af disse ikke opfylder alle ovenstående formelle krav til hovedafdeling. Begge afdelinger får således status af hovedafdeling.
   • Anmodning herom skal i ansøgningen være velbegrundet.
   • Andelen på afdeling, der ikke opfylder de formelle krav, kan sædvanligvis ikke overskride 1½ år, svarende til højst 50 % af uddannelsestiden på hovedafdeling.
   • Kravet om ophold på anden afdeling end hovedafdelingen gælder også ved ”kombi-hovedafdeling”.

Hovedvejleder

 • Ekspertuddannelsen skal superviseres af en overlæge på hovedafdelingen, der befinder sig på ekspertniveau eller er professor.
 • Der kan eventuelt yderligere være en co-vejleder fra samme afdeling, fra afdelingen med 6 måneds ophold, fra supplerende afdeling eller fra udlandet.
 • Der skal vedlægges skriftlig accept fra vejlederne.

Økonomisk dækning

 • Der skal redegøres for den økonomiske dækning for uddannelsesforløbet i store træk. Dette inkluderer kurser, kongresser, forskningsfrihed etc.

Andre afdelinger

 • Mindst 6 mdr. skal finde sted på anden afdeling end hovedafdelingen.
 • Disse 6 mdr. kan stykkes sammen af flere ophold, hvoraf mindst et skal være på mindst 3 mdr.
 • Formålet er at opnå kompetencer, at få kendskab til patientbehandlingen, at skabe kontakter og få indblik i organisation, kultur og forskning på anden afdeling og på udenlandsk afdeling.
 • Der skal vedlægges skriftlig accept fra de involverede afdelingers ledelser, hvor formålet med opholdene tydeligt fremgår.
 • Der skal redegøres for den økonomiske dækning. Sædvanligvis skal denne dokumenteres.
 • Workshops og lignende accepteres ikke som anden afdeling. Fokuserede ophold på andet afsnit på hovedafdelingen accepteres ikke som anden afdeling, om end de kan være meget relevant for det samlede EXPU-forløb.
 • Afdeling udenfor ekspertområdet:
  • Findes det hensigtsmæssigt kan 2 af de 6 måneder være på relevant afdeling udenfor ekspertområdet, dvs at mindst 4 måneder skal være på dansk eller udenlandsk afdeling indenfor ekspertområdet.
  • Udland:
   • Mindst 3 af de 6 mdr på anden afdeling skal finde sted på udenlandsk afdeling.
   • Findes det hensigtsmæssig kan udenlandsopholdet foregå på flere afdelinger, hvert ophold af mindst 1 måneds varighed.
   • EXPU ser gerne, at vore eksperter har erfaring fra ”den store verden”, hvorfor udlandsophold i Sydsverige kun kan godtages, hvis særlige faglige argumenter taler herfor.
   • Beskrivelsen af formålet med udlandsopholdet skal indeholde vurdering af muligheden for forskningssamarbejde.

Kongresser

 • Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kongresser eller symposier. Dette skal beskrives i EXPU-programmet.

Kurser

 • Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kurser. Dette skal beskrives i EXPU-programmet.

Forskningsplan

 • Basal forskningserfaring: Ansøger skal ved forløbets afslutning dokumentere forskningserfaring f.eks.i form af ph.d. eller disputats. Ansøger, som ikke har ph.d. eller disputats skal istedet ved uddannelsens afslutning have gennemført mindst 3 væsentlige videnskabelige arbejder publiceret eller accepteret til publikation i internationalt anerkendte tidsskrifter med ansøger som førsteforfatter. Disse arbejder, der ikke nødvendigvis skal være indenfor ekspertområdet skal beskrives i uddannelsesprogrammet. Et eller flere af arbejderne skal indgå som dokumentation for ”forskningsaktivitet” og ”forskningsvolumen”, som beskrevet nedenfor. Uddannelsesprogrammet kan på dette grundlag forlænges til 5 år.
 • Pågående forskningsaktivitet: Under EXPU skal ansøgeren gennemføre mindst ét væsentligt videnskabeligt arbejde indenfor ekspertområdet. Det skal under uddannelsesforløbet accepteres til publikation i et internationalt anerkendt tidsskrift med ansøger som førsteforfatter. Protokollen/beskrivelsen for dette projekt skal vedlægges uddannelsesprogrammet. Visse videnskabelige projekter, lader sig ikke indenfor 3 år gennemføre til accept til publikation. EXPU, kan derfor dispensere fra ovenstående tidsfrist som ovenfor nævnt. EXPU kan acceptere, at forskningsaktiviteten helt eller delvist udføres i form af vejledning af f.eks ph.d. studerende. Ansøger skal i så fald være hovedvejleder eller projektvejleder eller bestride en tilsvarende rolle. Vejleder på 3 publikationer vil normalt anses for ligeværdigt med 1 førsteforfatterskab.
 • Forskningsvolumen indenfor ekspertområdet: Ansøgeren skal ved uddannelsens afslutning være medforfatter på 3 væsentlige arbejder indenfor ekspertområdet. EXPU-komiteen vil vurdere om et arbejde, kan klassificeres som værende væsentligt i henhold til ovenstående.

Formidling indenfor ekspertområdet

 • Programmet skal indeholde 2 eller flere formidlingsopgaver. F.eks.
  • Fremlæggelse af nationale guideline (Hindsgavl, Sandbjerg)
  • Fremlæggelse (poster eller foredrag) på internationale møder
  • Undervisning nationalt eller internationalt: U-kurser, DSOG-møder, FYGO, praktiserende speciallæger, praktiserende læger etc.
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale
  • Formidling på egen afdeling kan normalt ikke inkluderes.

Tidsplan:

 • I ansøgningen skitseres en foreløbig plan for hvert enkelt år i uddannelsen.
 • Det er denne plan EXPU vil forholde sig til, når den skal bedømme årsrapporterne.