Ekspertuddannelse

Kommissorium  Ekspertuddannelse (EXPU) i gynækologi og obstetrik  

Baggrund:

Gynækologi og Obstetrik er et bredt speciale i fortsat udvikling med flere subspecialer/ekspertområder.

For at vedligeholde høj faglig standard, viden og udvikling på internationalt niveau er det vigtigt at sikre kontinuitet indenfor de forskellige ekspertområder og tillige muligheden for udvikling af nye ekspertområder.

EXPU udvalget kan i samarbejde med professorkollegiet anbefale afdelinger med højt specialiseret funktion at igangsætte ekspertuddannelser på udvalgte faglige områder.

Formålet med EXPU er at:

  • Formålet med EXPU er at sikre uddannelse af eksperter på højt internationalt niveau i eksisterende og nye ekspertområder.

Ekspertområder:

  • Eksempler på ekspertområder er føtalmedicin, gynækologisk onkologi, reproduktion, urogynækologi, samt højtspecialiserede områder inden for obstetrik og gynækologi.

Uddannelsen:

I ekspertuddannelsen skal indgå tre hovedelementer:

  • En klinisk dimension

  • En forskningsdimension

  • Formidling/undervisning

Ansøger skal søge DSOG s EXPU udvalg om accept af sit uddannelsesforløb relativt tidligt i et forløb og således ikke med ”tilbagevirkende kraft”. Det er ligeledes hensigten med uddannelsen, at speciallægen skal gennemgå et koncentreret forløb, hvor der på den pågældende afdeling fokuseres såvel fagligt som økonomisk på den uddannelsessøgende.

Selve ekspertuddannelsen i korte træk:

EXPU vil som hovedregel forløbe over 3 år. Uddannelsen skal finde sted på en afdeling med højt specialiseret funktion. Mindst 6 måneder skal finde sted på anden afdeling end uddannelsesstedet, heraf mindst 3 måneder i udlandet. En betydelig del af uddannelsen skal bestå af forskning. Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kongresser, kurser og/eller symposier.

Der gives op til 6 måneders merit for målrettede aktiviteter, der er gennemført før ekspertuddannelsen påbegyndes.

Speciallægen skal løbende og mindst årligt tilbagemelde med skriftlig rapport (i særligt skema) til EXPU- komiteen om   uddannelsen skrider planmæssigt fremad. Dette bl.a. for at sikre og korrigere for et eventuelt uventet forløb.

Ansøgning om godkendelse af plan for ekspertuddannelse

EXPU programmet mailes til EXPU s formand.

Ansøgninger behandles to gange årligt i hhv.  januar og september. EXPU kan, hvis den skønnes hensigtsmæssigt, bede ansøger og hovedvejleder  om fremmøde mph. at gennemgå ansøgningen. Efter en evt. revision kan forløbet godkendes.

Ansøgeren skal i EXPU-programmet redegøre for følgende elementer.

Hvis der findes særlige argumenter herfor, kan EXPU dispensere for enkelte af nedenstående elementer.

Ekspertområdet

Hvis ekspertområdet er beskrevet af f.eks. EBCOG eller anden anerkendt organisation, tages der sædvanligvis udgangspunkt heri.

Hvis ekspertområdet ikke er afgrænset af EBCOG eller anden anerkendt organisation, skal det defineres og afgrænses i programmet.

Curriculum vitae, der dokumenterer

Ansøger er speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Ansøger har haft 6 mdr. introduktion til ekspertområdet gennem ansættelse på relevant afdeling.

Merit

Der gives op til 6 måneders merit for målrettede kliniske aktiviteter efter speciallægegodkendelse, ud over introduktion til ekspertområdet, der er gennemført før ekspertuddannelsens påbegyndelse.

Fremadrettet plan

·       Kompetencer for hvert element i EXPU protokollen

·       Hvilke, der skal opnås?

·       Hvorledes, de opnås?

·       Hvorledes de evalueres (gerne logbog eller portefølje)?

·       Plan år for år, som i forløbet kan justeres

 

Hovedafdeling

Ekspertuddannelsen skal finde sted på en afdeling med højt specialiseret funktion indenfor området. Nøgletal for antallet af patienter inden for de højtspecialiserede områder, samt øvrige relevante patientgrupper skal vedlægges ansøgningen. Der skal vedlægges skriftlig accept fra den involverede afdelings ledelse, herunder økonomisk dækning – se nedenfor.
I særlige tilfælde er der mulighed for at ansøge EXPU-udvalget om dispensation fra kravet om at ekspertuddannelsen skal udgå fra afdeling med højt specialiseret funktion.

 

Hovedvejleder

Ekspertuddannelsen skal superviseres af en overlæge på hovedafdelingen, der befinder sig på ekspertniveau.

Der kan eventuelt yderligere være een medvejleder fra samme afdeling, fra afdelingen med 6 måneds ophold, fra supplerende afdeling eller fra udlandet.

Der skal vedlægges skriftlig accept fra vejlederne.

 

Økonomisk dækning

Hovedafdelingen skal redegøre for den økonomiske dækning og for sikringen af  uddannelsesforløbet. Dette inkluderer kurser, kongresser, ophold på andre afdelinger, herunder udlandsophold.

Hovedafdelingen forpligter sig således også til, at give fri til forskning i et omfang, der er passende og dækkende for planen for ekspertforløbet.

 

Andre afdelinger

Mindst 6 mdr. skal finde sted på anden afdeling med højtspecialiserede funktioner eller tilsvarende niveau (Universitetshospital) end hovedafdelingen.

Disse 6 mdr. kan stykkes sammen af flere ophold, hvoraf mindst 3 mdr. skal være i udlandet.

Der skal vedlægges skriftlig accept fra de involverede afdelingers ledelser, hvor formålet med opholdene tydeligt fremgår.

I særlige tilfælde hvor det findes hensigtsmæssigt, kan 2 af de 6 måneder være på relevant afdeling udenfor ekspertområdet.

Udlandsophold

Udlandsopholdet kan foregå på flere afdelinger, men hvert ophold skal være af mindst 1 måneds varighed.

EXPU ser gerne, at vore eksperter har erfaring fra ”den store verden”, hvorfor udlandsophold i f.eks. Sydsverige kun kan godtages, hvis særlige faglige argumenter taler herfor.

 

Kongresser

Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kongresser eller symposier. Dette skal beskrives i EXPU-programmet.

Kurser

Den EXPU- søgende speciallæge skal deltage i såvel nationale som internationale relevante kurser. Dette skal beskrives i EXPU-programmet.

Forskningsaktivitet

Ansøgere, som ikke har ph.d. eller disputats skal ved uddannelsens afslutning i stedet have gennemført mindst 3 væsentlige videnskabelige arbejder indenfor området publiceret eller accepteret til publikation i internationalt anerkendte tidsskrifter med ansøger som førsteforfatter.

Øvrige ansøgere, der har ph.d eller disputats, skal ved forløbets afslutning også dokumentere pågående forskningsaktivitet på niveau med et førsteforfatterskab samt to medforfatterskaber på væsentlige arbejder indenfor ekspertområdet publiceret eller accepteret til publikation i internationalt anerkendte tidsskrifter. Vejleder på 3 publikationer vil normalt kunne anses for ligeværdigt med et førsteforfatterskab. Omfanget vil i sjældne tilfælde kunne tilpasses det individuelle forløb efter vurdering af EXPU udvalget.

EXPU udvalget vil løbende vurdere progressionen.

Forløbet kan på baggrund af ovenstående forlænges til 5 år. 

Formidling indenfor ekspertområdet

Programmet skal indeholde 2 eller flere formidlingsopgaver. F.eks.

·       Tovholderrolle i guidelinegruppe med efterfølgende fremlæggelse  (Hindsgavl, Sandbjerg)

·       Fremlæggelse (poster eller foredrag) på internationale møder

·       Undervisning nationalt eller internationalt: U-kurser, DSOG-møder, FYGO, praktiserende speciallæger, praktiserende læger etc.

·       Udarbejdelse af undervisningsmateriale

Formidling på egen afdeling kan normalt ikke inkluderes.

 Tidsplan

I ansøgningen skitseres en foreløbig plan for hvert enkelt år i uddannelsen.

Det er denne plan EXPU vil forholde sig til, når den skal bedømme årsrapporterne.  

EXPU udvalget

EXPU er en arbejdsgruppe, der udpeges af DSOG’s bestyrelse. Der bør om muligt sikres en bred repræsentation fra hele landet og et bredt udsnit af subspecialerne.

EXPU udvalgets sammensætning:
To professorer:

Jan Stener Jørgensen (2015, obstetrik)

Ulla Breth Knudsen ( 2018, fertilitet,reproduktion )

DSOGs videnskabelige sekretær:

Lars Henning Pedersen (2017, føtalmedicin)

Formanden for efteruddannelsesudvalget:

Anita Sylvest Andersen (2019, obstetrik)

To overlæger fra afdelinger med funktioner på højt specialiseret niveau:

Susanne Greisen (2014, urogynækologi)

Charlotte Søgaard (2014, onkologi)

En overlæge fra afdeling uden funktioner på højt specialiseret niveau:

Carsten Byrjalsen (2012, benign gynækologi)
Formand  for EXPU (c.byrjalsen@rn.dk, mob. +45 60143216)

En EXPU uddannet:

Lene Sperling (2008, føtalmedicin)

FYGO repræsentant:

Maria Birkvad

EXPU udvalgets opgaver:

EXPU udvalgets formand skal modtage speciallægens ansøgning elektronisk og videreekspederer til udvalgets medlemmer.

Udvalget skal

·       vurdere og evaluere ansøgningen til EXPU.

·       komme med konstruktive forslag til uddannelsesforløbet.

·       sikre sig ajourføring af de uddannelsessøgendes forløb.

·       godkende uddannelsesforløbet, sikre slutevalueringen samt udstede et certifikat.

·       løbende evaluere og justere ekspertuddannelsen i samråd med DSOGs bestyrelse.

·       udsteder bevis og kundgør på DSOG’s hjemmeside, når en speciallæge er blevet ekspert

Formanden skal sikre relevant mødeaktivitet eller telefonmøder, således at ansøger kan få svar senest tre måneder efter ansøgningen er indsendt, sommerferien dog undtaget.

Revideret april 2019 /CB