Refusion af rejseudgifter og foredragsbetaling

Refusionsskemaer
Refusionsskema (Excel-format, hvor beløbene sammenregnes automatisk) (juni 2019)
Refusionsskema (Word-format) (juni 2019)
Refusionsskema (PDF Format) (juni 2019)
Refusionsskema (engelsk version)

Regler for refusion

DSOG's Bestyrelse:
Der ydes refusion svarende til den konkrete transportform.

Arbejdsgrupper og stående udvalg: 
Se Rejseregler for arbejdsgrupper og stående udvalg.

 

 

Foredragsholdere ved Forårs- og Efterårsmødet
Medlemmer af DSOG honoreres ikke, men modtager en erkendtlighed (f.eks. vin). Ikke-medlemmer af DSOG honoreres generelt efter Lægeforeningens takster. DSOG afholder mødeafgift. Foredragsholdere kan frit deltage i måltider i relation til mødet, og deltager ligeledes gratis i fest. Både medlemmer og ikke-medlemmer af DSOG tilbydes transportgodtgørelse svarende til gældende km-takst eller DSB standard-billet og evt. taxa. I særlige/enkeltstående tilfælde, hvor transporttiden skønnes at kunne nedsættes væsentligt, kan man efter aftale med kassereren benytte fly.

Udenlandske foredragsholdere:
Honoreres efter aftale. DSOG/Efteruddannelsesudvalget/Kursusarrangøren bestiller og betaler hotel eller værelse på Hindsgavl Slot.
Inviteres med til fest.
Transportgodtgørelse efter behov, normalt turistklassefly, tog, taxa mv. ifølge bilag. Kursusarrangøren er ansvarlig for at indhente bilag og sende disse til kassereren sammen med udfyldt rejserefusionsblanket.

Mhp. Sikker bankoverførsel af honorar, er det nødvendigt med tydelig angivelse af:

Beløbsmodtagers: Navn, adresse og IBAN-nummer

Bankens: BIC/SWIFT-adresse & evt. Bankkode

Der er mulighed for at søge tilskud til udenlandske fordragsholdere hos hhv. DMS og FIGO-fonden. Kursusarrangøren er ansvarlig for at afklare, om disse muligheder er udtømte, før kurset afvikles.

DSOG har indberetningspligt til Told og Skat; danske foredragsholdere skal derfor oplyse CPR-nummer, og udenlandske foredragsholdere skal oplyse navn og adresse. Gaver af en værdi på over kr. 700,- er skattepligtige.

Refusion ydes kun mod originalbilag (tog-billetter, taxa-kvitteringer, bro-billetter, færge-billetter, boardingcards m.v.) Alle billetter, også print-selv, skal datostemples af togfører/ved tjek-ind. Hvis man ønsker beløbet refunderet, inden rejsen foretages, må billetter og boardingcards efter rejsen indsendes til kassereren. Refusionsskemaet sendes i udfyldt stand vedlagt alle relevante bilag til DSOG's kasserer.