Vedtægter

§ 1. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), er et videnskabeligt selskab, der er tilsluttet de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). DSOG blev stiftet den 5. oktober 1898 under navnet Foreningen for Gynækologi og Obstetrik i København.

§ 2. Selskabet har til formål:
1. at arbejde for at fremme kvinders sundhed, velbefindende og sikkerhed.
2. at sikre stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde, der udføres indenfor gynækologi og obstetrik.
3. at fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor gynækologi og obstetrik.
4. at tilrettelægge og overvåge uddannelsen indenfor specialet i samarbejde med de offentlige myndigheder.
5. at arbejde for at fremme specialets interesser i det danske sundheds- og sygehusvæsen.
6. at arbejde for at fremme det internationale samarbejde indenfor specialet.

Medlemskab             

§ 3. Som ordinære medlemmer i selskabet kan optages læger, der har dansk autorisation til selvstændigt virke som læge. Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske og udenlandske læger, der ikke opfylder betingelserne for at blive ordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer kan endvidere optages danske og udenlandske ikkelæger med særlig interesse for – eller tilknytning – til dansk obstetrik og gynækologi. Ekstraordinære medlemmer bliver ordinære medlemmer, når de opfylder betingelserne herfor. Selskabets kontingentbetalende ordinære og ekstraordinære medlemmer er automatisk medlemmer af Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi. Ansøgning om optagelse som medlem rettes skriftligt til selskabets organisatoriske sekretær. Ansøgninger fra danske og udenlandske ikkelæger skal forinden være behandlet af bestyrelsen. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til selskabets organisatoriske sekretær. Som udmeldt betragtes også den, der ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. Eksklusion af et medlem kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller fra 15 medlemmer, når der på en generalforsamling er 2/3 majoritet herfor.

§ 4. Ordinære og ekstraordinære medlemmer bosat i Danmark, Færøerne og Grønland betaler kontingent. Kontingentet fastsættes ved den ordinære generalforsamling. Medlemmer bosat i udlandet, pensionerede medlemmer eller medlemmer over 70 år kan efter ansøgning fritages for kontingent.

Selskabets organisation

§ 5. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer selskabet udadtil og leder dets virksomhed.

Ordinær generalforsamling

§ 6. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt, sædvanligvis i april. Mindst én måned før den ordinære generalforsamling afholdes, skal der skriftligt tilgå medlemmerne en opfordring til inden for en fastsat frist at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen via DSOG’s hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle ordinære medlemmer bosat i Danmark, Grønland og Færøerne og som ikke er i kontingentrestance.

                                                        

§ 7. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet skal godkendes af dirigenten. Der kan kun træffes afgørelse i sager, der har været angivet i dagsordenen. Skriftlig afstemning skal foretages, dersom mindst ti medlemmer skriftligt eller mundtligt over for ordstyreren fremsætter ønske herom. Beslutninger, der ikke vedrører selskabets love, træffes – og valg foretages ved almindeligt flertal.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretninger fra stående udvalg
 4. Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Revisorens bemærkninger
 6. Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne
 7. Valg af formand (jf. § 12)
 8. Godkendelse af to bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra hhv. DFKO og FYGO (jf. § 12)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12)
 10.  Valg af udvalgsmedlemmer og revisorer (jf. § 19)
 11. Eventuelt

 

§ 9. Valgbare som bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er alene ordinære medlemmer. Det tilstræbes så vidt muligt geografisk ligelig fordeling i selskabets bestyrelse og udvalg.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil med mindst 14 dages varsel (jf. § 6.3). Anledningen til den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af mødeindkaldelsens dagsorden. Såfremt ti medlemmer eller flere fremsætter skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen foranledige denne afholdt inden for de følgende tre måneder.

Bestyrelsen

§ 11.

 1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en videnskabelig sekretær, en organisatorisk sekretær, en kasserer og to medlemmer jf. § 8 stk. 8.
 2.  Hvis det af FYGO udpegede og valgte medlem i løbet af funktionstiden opnår speciallægeanerkendelse, foretages nyvalg ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 12

 1. Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på to år.
 2. Formanden, næstformanden, den videnskabelige sekretær, den organisatoriske sekretær og kassereren vælges ved direkte valg. Herudover vælges en praktiserende speciallæge efter indstilling fra DFKO samt en repræsentant for de uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik efter indstilling fra FYGO.
 3. Ingen kan være medlem af bestyrelsen i mere end tre på hinanden følgende fulde perioder.
 4. Dersom et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv med et af selskabets ordinære medlemmer indtil nyvalg kan finde sted.

 

§ 13. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald varetages dennes funktioner af næstformanden. Den videnskabelige sekretær har som hovedopgave at overvåge den videnskabelige del af selskabets virksomhed. Den organisatoriske sekretær varetager selskabets korrespondance og udfærdiger i samarbejde med formanden dagsordenen for bestyrelsens møder. Kassereren fører selskabets regnskaber og foretager udbetalinger i overensstemmelse med selskabets love og bestyrelsens beslutninger.

§ 14. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder dertil, eller såfremt blot ét af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formændene for Undervisnings- og Efteruddannelsesudvalget, redaktøren af hjemmesiden, formanden for Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation og formanden for Foreningen af Yngre Gynækologer (FYGO) har møderet, men ikke stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til varetagelse af forskellige opgaver i henhold til bestyrelsens beslutning.

Udvalg, arbejdsgrupper og repræsentanter

§ 15. DSOG har en række stående udvalg, hvis opgaver skal fremgå af et kommissorium. Kommissorierne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Kommissoriet for det enkelte udvalg kan til enhver tid tages op til revision på begæring af bestyrelsen eller det pågældende udvalg. Et stående udvalg kan nedlægges af Generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 16. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse eller løsning af specifikke opgaver, der skal fremgå af et af bestyrelsen udarbejdet kommissorium. Arbejdsgrupper nedlægges, når den specifikke opgave er løst. Såfremt arbejdsgruppens funktionsperiode må udstrækkes over mere end to år, skal arbejdsgruppens kommissorium revurderes af bestyrelsen. Er der behov for at ændre arbejdsgruppen til et »stående udvalg« skal kommissoriet godkendes på næstkommende ordinære generalforsamling.
Medlemmer til arbejdsgrupper udpeges for en periode af 2 år ad gangen, med mulighed for forlængelse.

§ 17. Repræsentanter for DSOG til varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), lægeforeningen og andre foreninger eller selskaber udpeges af bestyrelsen. Repræsentanter udpeges for en periode af 2 år ad gangen, med mulighed for forlængelse.

§ 18. Kommissorier for selskabets arbejdsgrupper skal redegøre for arbejdsgruppens sammensætning og indeholde en klar beskrivelse af, hvad der er arbejdsgruppens formål, specifikke opgaver, kompetence i forhold til bestyrelsen og generalforsamlingen og hvilke forpligtelser, man har over for selskabet. Er der behov for etablering af tværfaglige udvalg, arbejds- eller interessegrupper i DSOG´s regi, kan ekstraordinære medlemmer efter nærmere forhandling med bestyrelsen indgå på lige vilkår med selskabets ordinære medlemmer.

§ 19. De stående udvalg og selskabets revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år med mulighed for genvalg i yderligere to perioder af to år. Medlemmer af øvrige udvalg, arbejdsgrupper og repræsentanter udpeges af bestyrelsen.

§ 20. DSOG har følgende stående udvalg og repræsentationer:
- Undervisningsudvalget består af seks medlemmer. Et medlem skal på valgtidspunktet
være under uddannelse til speciallæge i gynækologi og obstetrik. Hvis dette medlem i løbet af funktionstiden opnår speciallægeanerkendelse, foretages nyvalg ved førstkommende generalforsamling. Hovedkursuslederen har møderet, men ikke stemmeret. Han/hun kan være medlem af udvalget, men ikke formand.
- Efteruddannelsesudvalget består af fem medlemmer, hvoraf et skal være praktiserende
speciallæge, og et skal på valgtidspunktet være under uddannelse til speciallæge i gynækologi og obstetrik. Hvis sidstnævnte medlem i løbet af funktionstiden opnår speciallægeanerkendelse foretages nyvalg ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens videnskabelige sekretær har møderet. Han/hun kan være medlem af udvalget, men ikke formand.

Revisorer

§ 21. To medlemmer, valgt af generalforsamlingen, skal forud for den ordinære generalforsamling gennemgå selskabets regnskaber og afgive en skriftlig erklæring til generalforsamlingen.

Valgprocedurer

§ 22. Senest to måneder forud for den ordinære generalforsamling meddeler bestyrelsen, hvilke poster, der skal besættes i forbindelse med generalforsamlingen. Forslag til kandidater kan fra medlemmernes side fremsættes over for bestyrelsen eller på generalforsamlingen.

Til medlemmerne

§ 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG’s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG’s immaterielle rettigheder er opfyldt.

Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi (NFOG)

§ 24. DSOG indgår sammen med de tilsvarende foreninger i Finland, Island, Norge og Sverige i NFOG. Formanden for DSOG´s bestyrelse er medlem af NFOG’s styrelse. DSOG’s bestyrelse udpeger i henhold til NFOG´s vedtægter repræsentanter til NFOG´s fuldmægtigforsamling, der holder ordinært møde hvert andet år i forbindelse med NFOG-kongresserne. DSOG´s bestyrelse udpeger de danske medlemmer af NFOG´s nævn og arbejdsgrupper. NFOG udgiver det videnskabelige tidsskrift Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. I henhold til NFOG´s vedtægter udpeger DSOG´s bestyrelse en national redaktør for en periode af fire år med mulighed for forlængelse i yderligere to perioder af to år.

UEMS – EBCOG

§ 25. DSOG er tilsluttet UEMS´s gynækologiske sektion /EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynecologists.) DSOG’s bestyrelse udpeger to medlemmer til EBCOG’s repræsentantskab, som også repræsenterer DSOG i UEMS’s gynækologiske sektion. Repræsentanterne udpeges blandt selskabets speciallæger. Det ene medlem udpeges efter indstilling fra Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation. Repræsentanterne udpeges for 4 år og kan udpeges i højst to på hinanden følgende fireårige perioder.

FIGO

§ 26. DSOG er medlem af FIGO (Federation Internationale de Gynecologie et d´Obstetrique). DSOG´s bestyrelse udpeger delegerede til FIGO´s ordinære generalforsamling, der afholdes hvert tredie år i forbindelse med FIGO´s verdenskongres.

Ændring af selskabets vedtægter

§27. Ændringer i selskabets vedtægter eller beslutning om selskabets opløsning skal vedtages med 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af selskabets medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen inden for de følgende otte måneder til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer; også her kræves 2/3 majoritet. I tilfælde af selskabets opløsning, skal dets eventuelle formue tilfalde en almennyttig organisation med et formål inden for selskabets formål, jævnfør disse vedtægters § 2. Selskabets formue kan således ikke udloddes til medlemmerne, men skal tilfalde en almennyttig organisation, der virker for samme formål, og som er godkendt som almennyttig eller almen velgørende

Ikrafttræden

§ 28. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen. Valgreglerne anvendes første gang ved den førstkommende generalforsamling, foråret 2007.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. november 1997 med ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger april 1998, april 2001 samt april 2003.
Vedtagne ændringer på ekstraordinær generalforsamling d. 25. november 2006, d. 16. juni 2010, november 2012, d. 29. november 2013, d. 14. november 2014 og d. 13. november 2015.