Efteruddannelsesudvalget

Efteruddannelsesudvalget har det overordnede, initierende og koordinerende ansvar for DSOG's efteruddannelsesaktiviteter, i samarbejde med DSOG's videnskabelige sekretær.

Formand

Anita Sylvest Andersen, Overlæge

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Privat:
Telefon: 
E-mail: Anita.Sylvest.Andersen.01@regionh.dk

Øvrige medlemmer

Zohreh Ketabi, Afdelingslæge, Rigshospitalet - Ketabi@dadlnet.dk
Hellen Edwards, PhD Herlev, FYGO - Hellen.edwards@regionh.dk
Lisbeth Eriksen, Speciallæge, DFKO -  Lisbetheriksen@gyn.dk
Mette Fabricius, Overlæge, Slagelse Sygehus - mfabricius@gmail.com

Kommissorium

Formål
Efteruddannelsesudvalget har det overordnede, initierende og koordinerende ansvar for DSOG's efteruddannelsesaktiviteter (E-kurser og CME m.m.) i samarbejde med DSOG's videnskabelige sekretær.

Sammensætning
Efteruddannelsesudvalget er et stående udvalg (jvf. DSOG´s vedtægter § 15), sammensat af fem medlemmer, hvoraf et skal repræsentere Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (DFKO) og mindst et medlem på valgtidspunktet skal være ansat i uddannelsesstilling (FYGO) (§ 20.3). Medlemmerne vælges på DSOG´s generalforsamling (§ 19.1). Udvalgets formand har møderet men ikke stemmeret ved DSOG´s bestyrelsesmøder (§ 14.2). DSOG´s videnskabelige sekretær er associeret efteruddannelsesudvalget. Et af udvalgets medlemmer, sædvanligvis formanden, repræsenterer, efter nærmere aftale med bestyrelsen, DSOG i NFOG´s efteruddannelsesnævn. Efteruddannelsesudvalget konstituerer sig ved først kommende udvalgsmøde efter generalforsamlingen.

Efteruddannelsesudvalget har følgende specifikke opgaver
1. Rådgivning-høring: Efteruddannelsesudvalget er DSOG's ekspertorgan i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse og Continuous Personal Development (CPD). Udvalget skal holde sig orienteret om udviklingstendenser og tage de nødvendige initiativer, samt tage stilling til om DSOG’s bestyrelse skal informeres. Udvalget skal rådgive og bistå bestyrelsen med udarbejdelse af høringssvar, der vedrører det pågældende område.
2. CPD (Continuous Personal Development): Udvalget har etableret og administrerer dette system i overenstemmelse med de beslutninger, DSOG´s bestyrelse træffer herom.
3. NFOG og UEMS: Udvalget skal følge udviklingen inden for disse organer bl.a. via direkte kontakt til organerne og referater fra DSOG´s repræsentanter i UEMS og NFOG

Kompetence
Efteruddannelsesudvalget skal godkende programmer og budget for kurser arrangeret i DSOG-regi. DSOG´s regler for honorering, som er godkendt af NMI (Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale) skal være opfyldt for at DSOG kan stå som kautionist for kurset. Udvalget har kompetence til at planlægge og arrangere kurser for selskabets medlemmer, evt. i samarbejde med andre videnskabelige selskaber og NFOG. Budgettet for de enkelte aktiviteter bør løbende konfereres med selskabets kasserer. DSOG´s videnskabelige sekretær bør ligeledes løbende være orienteret om Efteruddannelsesudvalgets aktiviteter og planer, idet han/hun har ansvaret for den overordnede koordination af selskabets møde- og kursusaktiviteter.

Årsrapport
Udarbejdes forud for den ordinære generalforsamling.

Økonomi
DSOG afholder udgifterne til rejser og fortæring i forbindelse med udvalgets møder.

DSOG 19. april 2013

Retningslinier for økonomiske forhold i samarbejdet med DSOG’s Efteruddannelsesudvalg om efteruddannelseskurser for speciallæger i gynækologi og obstetrik.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) ser positivt på muligheden for sponsorering af efteruddannelseskurser, med det formål at tilbyde medlemmerne flest og bedst mulige efteruddannelsesaktiviteter på de bedst mulige økonomiske vilkår.Lægeforeningen har sammen med Danmarks Apotekerforening, Lægemiddelindustriforeningen, Industriforeningen for Generiske Lægemidler, samt Parallelimportørforeningen i 2007 indgået 'Fælles samarbejdsaftale om vilkårene for lægers og apotekeres samarbejde med lægemiddelvirksomheder', den såkaldte 'Selvjustitsaftale'. Aftalen er gældende fra 1. juni 2007.

Parterne har i 2007 tillige indgået 'Principaftale om etablering af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet'. Dette Nævn er etableret pr 1. april 2008. Nævnets opgave er at tilse at reglerne i selvjustitsaftalen overholdes. Man skal bemærke, at nævnet har kompetence til at skride ind ved overtrædelser, i grove tilfælde foretage politianmeldelse.

Ovenstående aftaler er tillige tiltrådt af Dansk Medicinsk Selskab, som er DSOG's paraplyorganisation. DSOG følger rammerne i ovenstående aftaler, hvis overordnede mål kort resumeret er at sikre, at økonomiske interesser i lægemiddelindustrien ikke påvirker fagligt indhold i kurser, konferencer og møder, og at lægestanden i sin faglighed er uafhængig af kommercielle interesser.

DSOG's Efteruddannelsesudvalg (EFU) arrangerer dels kurser selv og dels i samarbejde med andre kursusarrangører. Såfremt kurset afvikles under og er godkendt af EFU, garanteres eventuelt underskud af DSOG. Alle kurser skal arrangeres under iagttagelse af nedenstående regler:

EFU skal forud for kursusopslag godkende budget og kursusprogram for kurset. Budget skal være realistisk, og må ikke af kursusleder(e) ændres væsentligt uden EFU orienteres.

EFU skal senest 1 måned efter kursusafholdelse modtage færdiggjort regnskab for kurset.

Budget og regnskab udarbejdes med honorarer, som tager udgangspunkt i lægeforeningens takster for planlægning, kursusledelse samt undervisning. Afvigelser herfra (f.eks. ved udenlandske foredragsholdere) skal begrundes.

I kursusplanlægning, sponsoraftaler, samt kursusafvikling skal bestemmelserne i 'Selvjustitsaftalen' følges, såfremt der søges og/eller opnås sponsorering af kurset.

Ved annoncering af kurset skal det anføres, at/hvis kurset er sponsoreret, og det skal tillige her dokumenteres at Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet er orienteret efter gældende regler.

Overholdelse af disse regler er en betingelse for, at EFU kan tildele et kursus CME/CPD point.

Kursusleder(e) er ansvarlig(e) for at overholde ovenstående bestemmelser, og EFU kan kun godkende kurser hvor ovenstående følges.

Det er en forudsætning for indgåelse af sponsoraftaler, at denne medfører en mærkbar forbedring af kursusøkonomien. Midlerne kan anvendes såvel til en højnelse af kursuskvaliteten som til en nedbringelse af kursusafgiften. Med henblik på at mindske forskelle i kursusafgift mellem kurser som følge af varierende sponsormuligheder kan en ressourcefordeling finde sted ved at nogle kurser kan give overskud, andre underskud.

Ved planlægning og afvikling af sponsorerede kurser skal Selvjustitsaftalen følges fuldt ud. Dette indebærer bl.a.:

Sponsorat må ikke være betinget af, at virksomheden får indflydelse på det faglige indhold. Tilrettelæggelsen af kurset skal således være uafhængig af den økonomiske støtte, der gives.

Alle former for udstilling, reklame etc. skal foregå adskilt fra det faglige program.

I kursusopslag, kursusprogram etc. skal det fremgå om der er ydet sponsorstøtte fra lægemiddelvirksomheder.

Sponsorer kan, såfremt det er fagligt, sagligt og praktisk begrundet, vælge deres hovedsæde/forskningscenter som afholdelsessted.

Økonomisk støtte til møder og kurser bør i almindelighed ydes til kursusorganisation eller arrangør, ikke til enkeltpersoner. Støtte til dækning af udgifter til mødelokaler og foredragsholdere kan dog udbetales direkte til kursusstedet/foredragsholderne.

Lægemiddelvirksomheder kan afholde nødvendige udgifter til mødelokaler, foredragsholdere, studiemateriale og lignende.

Lægemiddelvirksomheder kan afholde faktiske rejse- og opholdsudgifter efter regning for deltagere.

Finansiering af ophold og kost må ikke strække sig unødigt ud over den faglige aktivitet.

En lægemiddelvirksomhed må ved intet arrangement afholde udgifter til ledsagerdeltagelse.

Finansiering af sociale aktiviteter i forbindelse med faglige aktiviteter tillades ikke.

Lægemiddelvirksomheden skal indsende anmeldelse om sponsoraftale til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL).

Tilsvarende skal den læge/arrangør, der tager initiativ til at ansøge en lægemiddelvirksomhed om økonomisk støtte, orientere NSL om ansøgningen. Orienteringen skal foretages, så snart der ansøges om støtte.

Bemærk således at man som kursusarrangør/kursusleder er forpligtet til at orientere Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet så snart man blot søger om sponsorater til et arrangement.

Derimod er det lægemiddelvirksomheden der er forpligtet til at indgive anmeldelse til Nævnet, når/hvis der rent faktisk indgås en aftale.

Ovenstående kan foretages via Nævnets hjemmeside: www.nsl.dk

DSOG's efteruddannelsesudvalg, juli 2008

 

Sponsor har, når der er indgået aftale herom i ovenstående kontrakt, mulighed for at:

• blive nævnt mundtligt og skriftligt, dog ikke i kursets titel • fremlægge skriftlig produktinformation • uddele skrivemateriale • uddele mindre gimmicks af ubetydelig værdi • udlåne undervisningsmateriale og undervisningsfaciliteter til brug under kursus • opstille stand, som kan være bemandet i kursets pauser • firmamedarbejder kan efter aftale med kursusledelse deltage i kursus som kursist • der kan af sådanne pladser kun udbydes et mindre antal, hvis omfang afgøres af kursusledelse og EFU

Sponsor har ikke mulighed for:

• indflydelse på tilrettelæggelse, ledelse eller afvikling af kursus • indflydelse på undervisning • markedsføring i form af mundtligt indlæg under kurset • andet økonomisk engagement med kursusledelse, undervisere eller kursister vedrørende et kursus, end det der sker i forbindelse med den med EFU indgåede kontrakt