Generelt om guidelines

Guideline-skabelon (2014)
Interesseerklæring i word eller pdf format (2016)
Oxford-gradering af litteratur (2014)
Tips og tricks til guidelinearbejdet (2014)
Instruks til guideline reviewers (2014)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) udarbejder obstetriske og gynækologiske guidelines, mens guidelines om fertilitet, føtalmedicin og gynækologisk onkologi udarbejdes af de respektive subspecialeselskaber. For at give vore medlemmer et overblik over de igangværende og kommende arbejdsgrupper, ses nedenfor en oversigt over disse.

Obstetrik
Gynækologi
Fertilitet
Føtalmedicin (under udarbejdelse)
Gynækologisk Onkologi (under udarbejdelse)

Der henvises i øvrigt til siderne om de obstetriske og gynækologiske guidelinemøder, som findes under menupunktet 'Årlige møder'.

Se endvidere siderne om Inspirationsseminaret 2013 inkl. SST's NKR konference.

Ansvarsfraskrivelse

Guidelines er udarbejdet efter internationalt gældende regler. De er resultatet af analysearbejde foretaget i arbejdsgrupper og efterfulgt af en diskussion ved en konference med tilstedeværelse af et større antal danske speciallæger inden for gynækologi & obstetrik. Udarbejdelsen af guidelines er en officiel funktion under Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

Alle undersøgelser og behandlinger (operative eller medicinske), der indgår i guidelines må opfattes som forslag blandt flere mulige og således ikke som de eneste, der kan eller skal benyttes. Informationen indeholdt i guidelines, , tilhører DSOG og må kun anvendes og mangfoldiggøres til personligt brug.

Arbejdsgrupperne, konferencen og DSOG kan ikke garantere, at indholdet er korrekt, relevant eller komplet og kan således ikke drages til ansvar for fejl, mangler eller konsekvenser af enhver art, som kunne opstå som følge af anvendelsen af disse guidelines.

Guidelines kan på dansk oversættes til ”vejledende retningslinjer”. Der ligger heri, at de kun er vejledende , dvs. at den enkelte speciallæge ikke er forpligtet til at følge disse i alle detaljer af flere grunde.

Hver enkelt klinisk situation, herunder patientens tilstand og andre relevante aktuelle kliniske oplysninger, må individuelt vurderes af lægen, som derefter må handle efter sin erfaring, viden og skøn.

Der foregår en stadig udvikling i lægevidenskaben. Der kan derfor fremkommet nye muligheder til undersøgelser og behandlinger, hvoraf nogle måske er internationalt anerkendt men endnu ikke vurderet i forhold til de eksisterende guidelines.

Ophavsret

Alt materiale på DSOG’ s hjemmeside tilhører ophavsretligt DSOG. Materialet må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra DSOG. Henvendelse rettes til DSOG´s sekretær.

Vores brugere kan dog frit printe materiale ud til eget privat ikke-kommercielt brug (herunder undervisning eller udarbejdelse af lokale guidelines) hvis ikke andet er anført. Det skal ske i uredigeret form, og under forudsætning af, at DSOG og evt. guideline forfattere angives som kilde.

Det er ikke tilladt at etablere links til DSOG´s hjemmeside således at den fremtræder i den fremmede hjemmesides frame.

DSOG er ikke ansvarlig for indholdet på hjemmesider, som DSOG linker til.

Det er ikke tilladt at etablere ‘dybe’ links til artikler, billeder m.v. på siderne, der må kun må linkes til startsiden på http://www.DSOG.dk

 

Kommisorium for DSOG’s gynækologiske og obstetriske guidelines.

Formålet med kliniske Guidelines er at sikre, at screening, diagnostik, undersøgelse og behandling af patienter i det gynækologisk obstetriske fagområde foregår på det højst mulige evidensbaserede grundlag – og i fravær af egentlig evidens – ud fra bedste kliniske praksis.

Guidelines udarbejdes på basis af en gennemgang af den foreliggende litteratur.

Forslag til guidelines udarbejdes af mindre arbejdsgrupper, der fremlægger deres forslag til konsensus ved et årligt møde arrangeret af styregrupperne.

Afgrænsning

DSOG’s guidelines består af
Gynækologiske guidelines, som udarbejdes af Hindsgavlgruppen Obstetriske guidelines, som udarbejdes af Sandbjerggruppen

Guidelines for udredning og behandling af infertilitet, som udarbejdes af af Dansk Fertilitetsselskab. Afgrænsningen overfor gynækologiske guidelines (fibrombehandling, kavitetsdiagnostik) aftales mellem Hindsgavl styregruppen og Dansk Fertilitetsselskab.

Guidelines for føtal medicin, som udarbejdes i et samarbejde mellem Føtosandbjerg og Sandbjerggruppen

Onkologiske guidelines, som udarbejdes af Dansk Gynækologisk Cancergruppe (DGC), indgår ikke i DSOG’s guidelines. Afgrænsningen overfor gynækologiske guidelines (dysplasi, præcancroser) aftales mellem Hindsgavl styregruppen og DGC.

Emnevalg

Indenfor en række overordnede gynækologiske/obstetriske emner udvælges afgrænsede kliniske problemstillinger, hvor der er behov for evidensbaserede retningslinjer f.eks.

Tilstande der er ofte forekommende, har høj morbiditet eller mortalitet og hvor en forbedret udredning eller behandling vil kunne reducere disse.

Områder hvor der er fremkommet ny viden eller nye teknikker/behandlingsmuligheder Områder hvor der er usikkerhed om fortolkning af evidens
Områder, hvor der er store forskelle i kliniske rutiner.
Alle medlemmer af DSOG kan fremsætte forslag til emner for guidelines overfor styregruppen.

Styregrupperne (1)

Sammensætning, valg og valgperioder.

Styregruppernes medlemmer vælges for 4 år ad gangen på DSOG’s generalforsamling, med mulighed for genvalg.

Det tilstræbes, at styregrupperne sammensættes således, at forskellige subspecialer er repræsenteret, ligesom der bør være bred geografisk repræsentation.

Et medlem af Hindgavlstyregruppen udpeges af Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation Grupperne består af 3 til 7 medlemmer.

Medlemmerne af styregruppen vælger en formand og fordeler opgaverne mellem sig efter indbyrdes aftale

Styregrupperne (2)

Opgaver og forpligtelser

Styregruppen prioriterer mellem de fremsatte forslag til nye/reviderede guidelines og sammensætter programmet for næste Hindsgavl-, Sandbjergmøde

Styregruppen udarbejder vejledninger for arbejdet med guidelines, herunder tidsfrister og procedurer for godkendelse.

Styregruppen er ansvarlig for afvikling af de årlige guidelinesmøder

Styregruppen kan vælge at uddelegere dele af de organisatoriske forpligtelser (fx tilmeldingslister, værelsesfordeling mv.) i forbindelse med afviklingen af selve guidelinemødet til en organisationskomité.

Styregruppen er ansvarlig for at udarbejde en årsberetning til DSOG, som skal foreligge ved DSOG’s generalforsamling

Styregruppen vurderer hvilke guidelines, der bør revideres eller fjernes fra hjemmesiden. Hvis en given arbejdsgruppes medlemmer ikke længere er aktive, er det Styregruppens ansvar, at ikke tidssvarende guidelines fjernes/revideres. Dette annonceres sammen med nye emner.

Styregruppen fungerer løbende som rådgivende organ og faglig sparringspartner for DSOG’s bestyrelse.

Valg af tovholder og dennes pligter og rettigheder

Samtidig med udvælgelse af et emne til udarbejdelse af en guideline vælger styregruppen en tovholder, der er ansvarlig for at arbejdsgruppen sammensættes efter gældende retningslinjer – se nedenfor

Tovholderen er ansvarlig for at arbejdet udføres indenfor gældende tidsfrister, som findes på DSOG’s hjemmeside.

Arbejdsgruppernes sammensætning og størrelse

Arbejdsgruppen bør først og fremmest sammensættes på basis af motivation for emnet og opgaven. Det tilstræbes, at arbejdsgruppen sammensættes således, at både yngre og seniore læger er repræsenteret, ligesom der bør være bred geografisk repræsentation.

Arbejdsgruppens størrelse bør normalt ikke overskride 10-12 personer
Hvor det er relevant, bør arbejdsgruppen suppleres med repræsentanter fra speciallægepraksis.

Hvor det er relevant bør arbejdsgruppen suppleres med repræsentanter fra andre specialer eller faggrupper.

Færdiggørelse og godkendelse af guidelines

Der henvises til vejledninger for hhv. Sandbjerg- og Hindsgavlgrupperne.

Udløbstid og revision

Styregrupperne er ansvarlige for vurdering af behovet for revision af den enkelte guideline efter 3 år på et hvilket som helst tidspunkt, hvis afgørende ny viden inden for emnet skulle fremkomme

Vurderingen af behov for revision af en guideline foretages i samarbejde med tovholderen for arbejdsgruppen. Er der kun behov for mindre ændringer kan tovholderen selv udarbejde ændringsforslag eller uddelegere opgaven til et andet medlem af arbejdsgruppen.

I tilfælde af behov for en omfattende revision påhviler opgaven hele arbejdsgruppen, eller der kan nedsættes nye arbejdsgrupper.

Såfremt der ved revision er behov for opdeling af en eksisterende guideline, kan der nedsættes flere nye arbejdsgrupper.

Dette kan ske efter indstilling fra arbejdsgruppen eller på initiativ fra styregruppe

Den reviderede guideline lægges på hjemmesiden med henblik på fremlæggelse ved næste guidelinemøde i henhold til tidsplan.

Hvis der ikke er behov for revision af en 3 år gammel guideline, skal det fremgå, hvornår den er vurderet mhp. revision.

DSOG’s bestyrelse kan bede relevant styregruppe foranledige ændringer i en given guideline, hvis det skønnes nødvendigt. Styregruppen kontakter tovholder, som foranlediger dette.

I helt ekstraordinære situationer kan DSOG’s bestyrelse midlertidigt få fjernet en guideline fra DSOG’s hjemmeside. Problemstillingen tages op umiddelbart med tovholder og den relevante styregruppe og fremlægges på næste Hindsgavl/Sandbjerg møde

Ophavsret

Det enkelte medlem af en arbejdsgruppe (forfatter) overdrager ophavsretten til den godkendte guideline til DSOG, når guideline lægges på hjemmesiden. Denne praksis er beskrevet i vejledningen vedr. udarbejdelse af guidelines.

Ønsker en arbejdsgruppe at publicere deres guideline som oversigtsartikel i et videnskabeligt tidsskrift orienteres Styregruppen, som skal give tilladelse til dette.

Der må frit citeres fra guidelines med anførelse af reference. Såfremt guidelines ønskes refereret i en kommerciel sammenhæng skal bestyrelsen forespørges om tilladelse til dette.

Hvis der anvendes illustrationer eller lign. I en guideline, skal det fremgå, at der er indhentet tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Mediekontakt

Der henstilles til, at arbejdsgruppe-medlemmer orienterer DSOG’s bestyrelse og den relevante styregruppe, når man udtaler sig på baggrund af en konkret guideline. Bestyrelsen beslutter sammen med styregruppen, om der er behov for en mere generel udmelding til pressen. Styregrupperne er dog ikke forpligtede til selvstændigt at initiere dialogen med medlemmer, som udtaler sig til pressen vedr. guideline relaterede emner.

Økonomi

DSOG støtter Sandbjerg Obstetriske guidelines og Hindsgavl Gynækologiske guidelines med et årligt rammebeløb, som vedtages på DSOG’s generalforsamling.

En del af støtten går direkte til arbejdsgrupperne til dækning af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af guidelines. Det skal understreges, at der kun kan dækkes begrænsede udgifter til transport, fortæring og evt. lokaleleje. Arbejdsgrupperne sender bilag vedrørende arbejdsgruppemøder og transport til disse direkte til DSOG’s kasserer som refunderer beløbene efter vanlige retningslinjer. Bilagene vedlægges udfyldt refusionsskema, som kan downloades fra hjemmesiden.

Den resterende del af støtten ydes direkte til styregrupperne til dækning af udgifter i forbindelse med de årlige guidelinemøder.

Der kan ikke indgås sponsoraftaler for Guidelinemøder eller guidelines, idet DSOG ønsker, at guidelines skal være uafhængige af eventuelle kommercielle interesser.

DSOG, 8. april 2016