Speciallæge søges til stillingen som hovedkursusleder for de specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Gynækologi/Obstetrik

DSOG søger en ny hovedkursusleder, der vil være med til at udvikle de specialespecifikke kurser

Organisation/Formalia: Hovedkursuslederen har ansvaret for den overordnede planlægning af de specialespecifikke kurser og for at sikre kvaliteten af kurserne i henhold til de krav, der opstilles for kursusrækken i målbeskrivelsen. Hovedkursuslederen udpeges af Undervisningsudvalget og indstilles via DSOG til Sundhedsstyrelsen (SST). Hovedkursuslederen er formelt ansat af SST og fungerer som kontaktperson for denne i spørgsmål vedrørende kursernes form, indhold, økonomi mm jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning for hovedkursusledere. Hovedkursuslederen er associeret medlem af Undervisningsudvalget og refererer herigennem til DSOG´s bestyrelse jf. Kommissorium for Undervisningsudvalget.

Kvalifikationer: Du er speciallæge, ansat i Danmark og har interesse for og kendskab til den danske speciallægeuddannelse. Du har erfaring med uddannelse samt interesse i medicinsk pædagogik og fx erfaring som underviser, lektor eller kursusleder. Du har organisatorisk sans og overblik. Du trives med at kommunikere og er i stand til at give konstruktiv feedback. Du er fagligt anerkendt, har et godt netværk og ser det som en vigtig opgave at løfte fagligheden for nyuddannede speciallæger.

Opgaver: Overordnet planlægning af kursusrækken for de specialespecifikke kurser i Gynækologi og Obstetrik, evaluering og eventuel justering af det enkelte kursus’ faglige/pædagogiske indhold inkl. feedback til delkursuslederen. Hovedkursuslederen har i samarbejde med delkursuslederne ansvar for den årlige budgetansøgning til SST, afstemning af regnskab for de enkelte kurser og dermed overholdelse af det samlede kursusbudget. Ansvar for den overordnede kursusstyring, herunder kontakt til nye hoveduddannelseslæger, information til delkursusledere om kursusdeltagere, løbende dialog med kursister og delkursusledere. Den konkrete afvikling og evaluering af det enkelte kursus, inkl. feedback til underviserne, varetages delkursuslederne.

I forhold til Undervisningsudvalget har hovedkursuslederen til opgave årligt at afrapportere evalueringen af kurserne herunder diskutere behov for justeringer i de enkelte kurser og kursusrækken. Hovedkursuslederen har til opgave at understøtte udviklingen af den pædagogik, der anvendes på kurserne med det mål at øge læring og udbytte (transfer) bl.a. gennem kurser for delkursusledere, der planlægges i samarbejde med Undervisningsudvalget. Hovedkursuslederen deltager ad hoc i Undervisningsudvalgets møder – dog minimum en gang om året.

Rammer og vilkår: For det enkelte kursus er et fast administrationshonorar på 8.250 kr. som dækker aflønning af Hovedkursusleder, sekretærhjælp eller andet, der understøtter afvikling/evaluering af kurserne.

For yderligere information eller spørgsmål kan man kontakte afgående Hovedkursusleder Gitte Eriksen, (mobil 26190503 (bedst); gitte.eriksen@rm.dk; ferie uge 30-32) eller formand for Undervisningsudvalget, Jeannet Lauenborg (kontaktinformation nedenfor).

Yderligere uddybning af funktionen findes i Sundhedsstyrelsens vejledning for Hovedkursusledere.

 

Ansøgningsfrist 15. august 2016

Motiveret ansøgning inkl. CV opstillet efter de 7 lægeroller stiles til:

Jeannet Lauenborg

Formand for Undervisningsudvalget

lauenborg@dadlnet.dk