DSOG, DFKO og DFS ønsker dialog med Danske Regioner

Att. Danske Regioner ved Kontorchef, Kirsten Jørgensen
Kopi Bodil Westergaard, Frank Ingemann Jensen, Else Hjortsø
Kopi Sundheds- og Ældreministeriet
Kopi FAPS, Lægeforeningen, Niels Henrik Nielsen, Carl Johan Eriksen, Helle Bjørnstad

DSOG, DFKO og Dansk Fertilitets Selskab (DFS) ønsker en dialog med Danske Regioner vedr. den fremtidige procedure, når par, enlige eller lesbiske skal have barn nr. to ved reproduktion ved Speciallæger i Gynækologi med ydernummer.

DSOG, DFKO og DFS anerkender, at par, enlige ellers lesbiske der allerede har et fællesbarn, ikke kan blive udredt eller behandlet med henblik på insemination på det offentliges regning.   

DSOG, DFKO og DFS ønsker derfor, at Danske Regioner melder tilbage om vores opfattelse af Sundhedsloven er korrekt, dvs. at par, enlige og lesbiske, der skal have barn nr. to, selv skal betale for:

1. Udredning, dvs. konsultation, blodprøvetagning, klamydiapodning, smear, sædanalyse og passageundersøgelse af æggelederne?

2. Behandling, dvs. medicin, konsultation, ultralydsskanning og insemination samt kontrol ved opnået graviditet?

Forudsat at Danske Regioner bekræfter, at ovenstående er den korrekte opfattelse, er der desværre nogle logistiske og fortolkningsmæssige problemer, DSOG, DFKO og DFS ønsker løst snarest muligt af hensyn til patienternes fremtidsudsigter.

I henhold til Bekendtgørelse om humane væv og celler (BEK nr 764 af 26/05/2015) samt Lov om assisteret reproduktion, (LBK nr 93 af 19/01/2015) er det et krav, at der foreligger blodprøver analyseret på de dertil anerkendte Vævscentre i Danske Regioner, som dokumenterer, at patienterne ikke er smittet med leverbetændelse eller HIV. I en del tilfælde vil det også være påkrævet, at der bestilles hormonprøver som FSH og/eller AMH. Blodprøver som patienten selv betale for, når der ydes hjælp til barn nr to.

Det er imidlertid ikke logistisk muligt for en Speciallæge i Gynækologi med ydernummer, at bestille blodprøver i Webreq til selvbetalende patienter?

a)     DSOG, DFKO og DFS anmoder derfor Danske Regioner om, at der oprettes rubrik til selvbetalende patienter i WebReg til blodprøver bestilt af speciallæge med ydernummer. Desuden rubrik til bestilling af klamydia podning og smeartagning for selvbetalende patienter bestilt af speciallæge med ydernummer.

For Patienter i Udkants Danmark, f.eks. Bornholm, hvor der ikke er en speciallæge med ydernummer, foretages udredning og blodprøvetagning på Bornholms Hospital, inden de visiteres til videre behandling i Region Hovedstaden. Det er imidlertid ikke logistisk muligt for et Sygehus at bestille disse prøver til selvbetalende patienter?  

b)    DSOG, DFKO og DFS anmoder derfor Danske Regioner om, at der oprettes rubrik til selvbetalende patienter i Webreg blodprøver bestilt af Sygehus og for udskrivelse af regning fra Sygehus til patienten på en passageundersøgelse. Desuden rubrik til bestilling af klamydia podning og smeartagning for selvbetalende patienter bestilt af Sygehus.

Endvidere ønskes det også konkretiseret, hvorledes det skal tolkes, at enlige eller par, der allerede har fået et fælles barn ved IVF-behandling på et offentligt sygehus, ikke kan blive udredt og undersøgt i speciallægepraksis med henblik på at blive insemineret i speciallægepraksis og få barn nummer to?

c)     Betyder det, at hvis et par eller en enlig i forvejen har fået et barn på naturlig vis eller ved insemination, må de gerne få hjælp til barn nr 2, dvs. udredning og behandling på det offentliges regning?  I givet fald, er det så almen praktiserende læge, der før henvisning til speciallæge skal differentiere mellem patienterne?

DSOG, DFKO og DFS opfatter at der i det Danske Sundhedsvæsen er lige ret til behandling for landets borgere. Aktuelt betaler enlige og lesbiske, der insemineres med donorsæd, selv for deres donorsæd, når de insemineres i speciallægepraksis med ydernummer. Hvis patienten imidlertid insemineres på et sygehus, er donorsæden betalt af det offentlige.

d)     Overvejer Danske Regioner at ligestille denne patientgruppe ?

DSOG, DFKO og DFS afventer Danske Regioners tilbagemelding snarest, så patienterne kan informeres om fremtidige procedure. 

 

Med venlig hilsen


Formand, DSOG, Karen Wøjdemann,
Overlæge, PhD, Bornholms Hospital
E-mail: karen.reinhold.woejdemann@regionh.dk

Formand, DFKO, Tine Tetzschner
Speciallæge, PhD, Region Hovedstaden
E-mail: tine.tetzschner@dadlnet.dk

Formand, DFS, Elisabeth Carlsen
Overlæge, Rigshospitalet, Speciallæge, Charlottenlund, Region Hovedstaden
E-mail: elisabeth.carlsen@dadlnet.dk

Bestyrelsesmedlem DSOG og DFKO, Charlotte Floridon
Speciallæge, PhD, Holbæk
Medlem SU, Region Sjælland,
E-mail: floridon@yahoo.com