Medlem til Ankenævnet for Patienterstatning

Med udgangen af 2018 udløber udpegningsperioden for Ankenævnet for Patienterstatningens medlemmer, og der skal derfor foretages en samlet ny beskikkelse af medlemmer og suppleanter.

Ifølge § 58 a, stk. 8, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet udpeges nævnets medlemmer for en periode på 4 år. Medlemsperioden vil således strække sig fra den 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Nævnsarbejdets omfang vil være ca. ét møde om måneden (undtagen juli) á ca. 3-4 timers varighed med behandling af ca. 25 sager. Der skal påberegnes ca. 45 min. forberedelse pr. sag i ugerne op til mødet. Alle medlemmer honoreres efter Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver dækket efter statens rejseregler.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard inden d. 15. September 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk