Igangsætning af fødsler

Sundhedsstyrelsen har den 12. september 2013 offentliggjort en redegørelse om overvågning og tilsyn med igangsætning af fødsler. Redegørelsen lægger bl.a. op til:

  • en kortlægning af praksis for igangsætning af fødsler rundt om i landet og efterfølgende vurdering af, om praksis bør ændres.
  • en understregning af lægernes pligt til indberetning af bivirkninger ved den medicin, der anvendes hertil.
  • diskussion af mulighederne for, at også jordemødre får samme pligt til indberetning  - og ikke kun ret til indberetning, som det er tilfældet nu.
  • tværgående analyser af indberetninger af formodede bivirkninger og utilsigtede hændelser i perioden 2014 -2016.
  • indskærpning af lægers pligt til at indberette bivirkninger.
  • en løbende overvågning af medicinbivirkninger i forbindelse med igangsætning.
  • en gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelse for lægemidlet Angusta.
  • en kortlægning af den information, der gives til den gravide forud for tilbud om igangsætning og eventuelt udarbejdelse af fælles retningslinjer om information.
  • en undersøgelse af, om jordemødre og læger er tilstrækkeligt undervist i igangsættelse af fødsler herunder virkning, bivirkning mv. ved medicinsk igangsættelse.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) finder, at redegørelsen indeholder en række værdifulde elementer, der kan fremme åbenhed og diskussion om igangsætning af fødsler. Vi forventer, at en gennemførelse af de initiativer, som Sundhedstyrelsen anbefaler i sin redegørelse, kan bidrage til at forbedre og ensarte kvaliteten i arbejdet med igangsætning af fødsler. De vil samtidig sikre, at der opnås en mere pålidelig registrering af bivirkninger og utilsigtede hændelser, således at evt. fejl hurtigere kan erkendes og rettes. Vi forventer samtidig, at anbefalingerne kan bidrage til, at debatten om igangsætning af fødsler fremover kan føres på et sagligt og vidensbaseret grundlag, således at der ikke skabes unødig ængstelse blandt de gravide.   Kresten R. Petersen Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi overlæge, dr.med. Odense Universitetshospital