EFTERLYSNING - Forslag til multicenterstudier

DSOGs professorkollegium har i foråret 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik, hvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Konsortiet er en organisation, der har til formål at bistå med/udføre store, metodologisk robuste danske studier, gerne af RCT design, til fordel for danske og udenlandske patienter inden for gynækologi og obstetrik. Et færdigt kommissorium for konsortiet vil indenfor de kommende måneder blive lagt på hjemmesiden.

Konsortiet kan bl.a. tilbyde at hjælpe med review af protokoller mht. metode, økonomi og gennemførlighed og vil bistå med kontakt til afdelinger og speciallæger i Danmark, der vil kunne indgå i studierne. Det er stadig forslagsstilleren/-erne, som ”ejer” projektet, men Konsortiet understøtter projektet fra skitse til gennemførsel.

Styregruppen vil i den kommende tid arbejde på at organisere og igangsætte de første landsdækkende studier. I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen.

Projektskitsen skal være på 1-2 sider, og skal indeholde følgende afsnit: Baggrund, metode inkl. primære udfald, styrkeberegning (evt. med hjælp fra styregruppen), foreløbig projektgruppe og projektansvarlig, etiske overvejelser, økonomi, perspektiver.

Styregruppen holder sine næste møder den 11/1 og 4/4 2019. Forslag der er konsortiet i hænde minimum 1 uge før et møde, vil blive vurderet på førstkommende møde.

Skitsen sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel; e-mail: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk