Delkursusledere til forskningstræningskurserne

Der afholdes årligt 3 kurser i forskningstræning i hoveduddannelsesforløbet. Til hvert kursus søges en ny delkursusleder. Aktuelt er kurserne af 2 dages varighed og afholdes i Odense . Der honoreres efter Sundhedsstyrelsens takster.

Kursusbeskrivelse:
Kursus 1: Epidemiologi Målet for kurset er, at kursisteren skal kunne redegøre for de metoder, der indgår i epidemiologisk forskning og få forudsætninger for at læse og bedømme studier, hvor i epidemiologisk metode er anvendt samt kunne formidle indsamlede data i skriftlig og mundtlig form.
Kursus 2: Delkurset "Fra evidens til guideline" er en introduktion til begrebet evidensbaseret medicin (EBM), praktiseret i den kliniske beslutningsproces. Kurset demonstrerer at EBM kan indgå som en del af den daglige kultur i en klinisk afdeling, og at EBM er en måde løbende at holde sig opdateret på. Kurset giver redskaber til hurtig og dækkende litteratursøgning (PICO), eksempler på kritisk litteraturlæsning og redskaber til evaluering af evidens. Kursisterne opnår gennem oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde kompetencer til at kunne omsætte evidens til kliniske guidelines. Delkursuslederen bør have indgående kendskab til EBM i teori og praksis, erfaring med guidelines arbejde og dokumenteret undervisningserfaring.
Kursus 3:  På kurset ”Fra guideline til klinisk praksis” arbejdes  med implementering af guidelines i praksis, formidling af forskningsresultater oralt og i abstract form. Målet er, at kursisterne opnår teoretiske og praktiske færdigheder til implementering af ny viden på afdelingsniveau med afsæt i de landsdækkende guidelines og databaser eller lokale kvalitetsdata.

Samarbejdspartnere er: Delkursusledere på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere. Hovedkursuslederen samt DSOG’s undervisningsudvalg.
Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af den specialespecifikke teoretiske del af  forskningstræningen. Løbende justering i forhold til indhold, metode og pædagogik.
Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for overholdelse af budget for kurset, det endelige program samt står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale, evaluering og regnskab.
Kompetencer: Dybtgående viden og forskningserfaring på Ph.d.-niveau. Undervisningserfaring.  Kendskab til målbeskrivelsen, organisatoriske evner, erfaring med udfærdigelse af kliniske guidelines. Gode samarbejdsevner. Solidt fagligt netværk, speciallæge.
Start: Første kursus som delkursusleder er efterår 2015, men planlægningen heraf forventes startet forsommer 2015.

For spørgsmål kontakt:
Hovedkursusleder Annemette W Lykkebo (awl@dadlnet.dk) eller
Formand for Undervisningsudvalget (UU) Lars Grønlund Poulsen (lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk)

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til:  Annemette W Lykkebo awl@dadlnet.dk

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledere vil dette indgå i overvejelserne ved ansættelse.  Ansøgningsfrist: 05.04.15