Dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik

DSOGs professorkollegium ønsker at oprette et dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik. Konsortiets formål er at skabe rammer for og facilitere igangsættelse og gennemførelse af nationale multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik. Konsortiet fungerer som rådgivende organ og koordinator for multicenterstudier.

Professorkollegiet ønsker at nedsætte en styregruppe med 10-12 medlemmer til at varetage det daglige arbejde. Styregruppens medlemmer udpeges for 2 år af gangen. Styregruppens opgaver er bl.a. følgende:

Styregruppen beslutter, hvilke studier, der prioriteres som nationale multicenterstudier, bl.a. på baggrund af kvaliteten af protokol og relevant styrkeberegning.

Den eller de personer, der har indsendt konkret ideforslag har som udgangspunkt ophavsretten til studiet, med mindre styregruppen vurderer, at kolleger, der har bidraget substantielt til ideudviklingen, åbenlyst ikke er forsøgt aktivt inddraget.

Styregruppen hjælper med kontakt til de enkelte afdelinger mhp. koordinering.

Indsend en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-ark) samt kortfattet CV (maks. 1-2 sider) senest den 8/6 2018 til: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk.

Formalia: Ansøgere skal have kvalifikationer sv.t. lektorniveau (men behøver ikke have titel af lektor) og være forskningsaktive aktuelt.

Alle ansøgninger behandles fortroligt af et ansættelsesudvalg bestående af 6 af fagets professorer. Alle ansøgere får skriftligt svar.