Carsten Lenstrups Fond For Dansk Obstetrik

Fonden opslår herved én eller flere legatportioner til uddeling i foråret 2019. Der kan søges til videnskabelige projekter, der søger at udforske forhold til gavn for dansk obstetrik. 

Ansøgninger, der ikke må være over 2 A4 sider, skal vedlægges et budget og C.V. for forskeren (”tovholderen”). Man skal være forberedt på, at der skal aflægges regnskab for legatmidlerne. Det er en forudsætning for tildelingen, at forskningsprojektet er godkendt af videnskabsetisk komite.

Ansøgning med bilag skal indsendes i 3 eksemplarer med almindelig post, så den er modtaget senest 4. marts 2019. Adresse: Henri Goldstein, Strandvejen 16 B, st.tv., 2100 København Ø. Legatmodtagerne vil modtage besked inden 1. maj 2019. Hvis en ansøger ikke har hørt fra fonden inden 1. maj 2019, er ansøgningen ikke imødekommet.