Åbent brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

De danske hospitalsansatte speciallæger i obstetrik og gynækologi ønsker med denne skrivelse at understrege de udfordringer og problemstillinger de obstetriske og gynækologiske afdelinger kæmper med og som er italesat i kølvandet på klinikchef på Rigshospitalet, Morten Hedegaards, opsigelse.

Lige som de øvrige dele af sundhedsvæsenet er de gynækologiske og obstetriske afdelinger underlagt stigende krav til produktion og effektivisering, herunder det årlige krav om 2% effektivisering.

For det obstetriske og gynækologiske speciale har en række særlige forhold betydning, for at ressourcerne ikke slår til.

 • Landets fødesteder har i 2016 oplevet en stigning på mellem 8-20% i antallet af fødsler, uafhængigt af fødestedets størrelse og presset på fødeområdet vil vare ved i årene fremover. Iflg. Danmarks Statistik imødeser vi en stigning i antal fødende på omkring 20% frem mod 2025 svarende til omkring 72.000 fødsler mod 58.000 i 2015.
   
 • Landets fødegange har derfor brug for ekstra læge- og jordemoderhænder. Samtidig medfører det øget travlhed i de obstetriske ambulatorier med flere jordemoder- og lægekonsultationer, ultralydskanninger og rådgivning. Barsels- og svangreafdelinger har overbelægning og de samarbejdende specialer, neonatologi og anæstesiologi, udfordres af de affødte konsekvenser, herunder stigning i antallet af kejsersnit, svært syge mødre med brug for intensiv behandling og behandling af for tidligt fødte.
   
 • Imidlertid er det ikke kun den reelle stigning i antallet af fødende, der udfordrer ressourcerne. Der er påviseligt flere kronisk syge gravide, flere ældre gravide, flere svært overvægtige gravide mm. Derudover arbejder vi vedvarende i specialet med at forbedre tilbud til den gravide kvinde og det nyfødte barn. Føtalmedicinen udvikler sig markant og har bidraget til at nedbringe antallet af fødte med svære misdannelser og kromosomsygdomme, ligesom antallet af dødfødte er rekord lavt. Nye overvågningsmetoder og igangsættelse af fødsler på risikogravide har nedsat dødeligheden hos fostre i den allersidste del af graviditeten. Tiltag som umiddelbart er ressourcekrævende, men resultater som har stor betydning for familierne, såvel som samfundsøkonomisk.
   
 • Endelig belastes hele sundhedsvæsnet af et voldsomt stigende krav til dokumentation. Dette giver åbenlyst mindre tid til patientkontakt og fjerner fokus fra kerneopgaverne i sundhedsvæsnet.
   

Det er derfor tydeligt, at fødselsområdet er i rivende udvikling. Stigende pres, større volumen og den beskrevne kompleksitet påvirker det samlede obstetriske og gynækologiske speciale , hvor ressourceallokering, behandlingsgaranti og udredningsret i gynækologien er daglige udfordringer.

Det er særdeles glædeligt, at Danmark igen har et stigende fødselstal. En glæde vi så absolut deler. Det er vores håb, at vi får en fælles forståelse af de udfordringer, vi står overfor og sammen finder en varig løsning således, at vi fortsat kan sikre gode og trygge graviditets- og fødselsforløb for danske kvinder.

I håb om en konstruktiv dialog - på de obstetriske og gynækologiske speciallægers vegne.
 

Thomas Larsen, Formand & Hanne Brix Westergaard, Næstformand
Dansk Selskab for Obstetrik & Gynækologi

Kopi sendt til Formændene for Regionerne samt dagspressen.