Høringssvar

Her kan du læse de DSOG har afgivet i forskellige sammenhæng

Bilag til Specialeplanen for Gynækologi og Obstetrik (august 2007)

Fælles høringssvar vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning (august 2013)

Fælles høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.og lov om ændring af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) og børneloven mv. af 26.juni 2013. (august 2013)

Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om landdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser i høring (august 2013)

Fælles høringssvar vedrørende Udkast til Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater (august 2013)

Høringssvar vedr. LVS’ politikpapir Sundhedsforskningen i Danmark (august 2013)

Fælles høringssvar i forbindelse ændringsbekendtgørelser af 6.september 2013

Høringssvar vedr. lægers integritet i forskning, juni 2014

Høringssvar vedr. DRG takster for 2015, juni 2014

Høringssvar vedr. Europarådets arbejdsdokument om forskning i humant biologisk materiale, juli 2014

Høring vedr. den nationale kliniske retningslinie for dystoci, august 2014

Høringssvar via LVS vedr. Sundhedloven, oktober 2015

Høringssvar vedr. FORSK 2025, maj 2016

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje om Fedmekirurgi, maj 2016

Høringssvar ved DGR takster 2017, juni 2016

Høringssvar vedr. anæmiscreening for gravide, juni 2016

Høringssvar vedr. udkast til retningslinjer for fosterdiagnostik, juli 2016

Høringssvar til revisionsudkast for ansættelsesprocedure og forretningsorden af Danske Regioner, august 2016

Høringssvar vedr. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 (oktober 2016)

Indstilling af emner til lærings- og kvalitetsteams (LKT) (februar 2017)